Odbornosť EPC

Všetky pracoviská EuroPainClinics® majú dlhoročnú a bohatú tradíciu s vynikajúcimi výsledkami v oblasti intervenčnej liečby bolesti a klinickej starostlivosti, ku ktorým výrazne prispieva stále sa rozširujúca výskumná a vzdelávacia činnosť.

Odbornosť profesionálnych tímov

Lekári v EuroPainClinics® sú skúsenými špecialistami na liečbu bolesti chrbta, ktorí prijali záväzok ku zdokonaľovaniu liečby bolesti pochopením patofyziológie ochorení a prepojením výskumu s klinickou praxou.

Naše tímy tvoria lekári a špecializované zdravotné sestry z odborov algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, ortopédie, neurológie, neurochirurgie a ďalších odborov s dlhoročnou klinickou praxou a zahraničnými skúsenosťami,. Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými expertmi, ktorí sú renomovanými odborníkmi napr. v odboroch reumatológie či spinálnej chirurgie.

Ako experti na liečbu bolesti zabezpečujeme komplexnú intervenčnú liečbu modernými miniinvazivními a pokročilými endoskopickými výkonmi vrátane služby Vyhodnotenie magnetickej rezonancie zdarma – Druhý názor odborníka, zhodnotenie výsledkov vyšetrení MRI druhým nezávislým lekárskym odborníkom.

Klinická rada

Na vysokú úroveň poskytovanej odbornej starostlivosti v liečbe bolesti chrbta a iných bolestí neustále dohliada Klinická rada zložená z uznávaných medzinárodných odborníkov na liečbu bolesti z Veľkej Británie, Švédska a Českej republiky.

FIPP

V EuroPainClinics® máme česť byť súčasťou svetovej intervenčnej algeziologie prostredníctvom inštitúcie World Institute of Pain (WIP), ktorá spoločne so svojou FIPP skúšobnou komisiou spravuje psychometrické vyvinuté intervenčné skúšky z oblasti liečby bolesti chrbta a chrbtice. Lekári, ktorí úspešne dokončia náročný proces preskúšania, získavajú osvedčenie o vzdelaní v oblasti intervenčnej liečby bolesti vrátane titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practise), ktoré ich oprávňuje na výkon činnosti v oblasti intervenčnej liečby bolesti na celom svete. Zoznam certifikovaných lekárov je k dispozícii lekárskym organizáciám i širokej verejnosti.

Poslaním World Institute of Pain, neziskovej a nezávislej organizácie je chrániť verejnosť a informovať ju o zlepšovaní kvality a dostupnosti intervenčných techník v liečbe bolesti.

Prvým držiteľom lekárskej certifikácie FIPP v Českej a Slovenské republike je MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, ktorý bol v máji 2016 tiež menovaný do prestížnej pozície
FIPP Examiner – examinátora medzinárodných skúšok FIPP.

V septembri 2017 sa držiteľmi prestížneho osvedčenia stali MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics v Prahe, ktorý je v súčasnosti prvým lekárom s certifikáciou FIPP v Českej republike a MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics v Bratislave, ktorý ako druhý certifikovaný lekár vo Slovenskej republike nasleduje MUDr. Rapčana.

Rozhovor s MUDr. Rapčan
www.worldinstituteofpain.org

Vzdelávacie aktivity

EuroPainClinics® buduje od začiatku svojho vzniku silnú tradíciu vzdelávacích aktivít. Odborné semináre, kurzy a workshopy sú určené nielen pre špecialistov odborov spojenými s liečbou bolesti, ale prakticky všetkým lekárom, ktorí sa s problematikou bolesti stretávajú u svojich pacientov v každodennej praxi. Odborné akcie sú usporiadané na tuzemskej i medzinárodnej báze s účasťou zahraničných inštruktorov a speakerov.

1. medzinárodný kadaverový workshop 2016
2. medzinárodný kadaverový workshop 2017

Klinický výskum EuroPainClinics

Klinický výskum je dôkazom inovatívneho prístupu EuroPainClinics v oblasti intervenčnej liečby bolesti. V súčasnej dobe je aktívnych 5 štúdií k metódam PRT, Epiduroskopie, DiscFX, Rádiofrekvenčnej termoablácie a Endoskopickej diskektómie. Všetky štúdie sú registrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov RS, U.S. National Institutes of Health a prebiehajú na 7 pracoviskách v Českej a Slovenské republike. Viac o klinických štúdiách

Pracoviská EuroPainClinics

Sieť pracovísk intervenčnej liečby bolesti sa v priebehu pár rokov veľmi rýchlo rozrastá.

Pobočka v Prahe vznikla v októbri 2013 a je aktuálne jediným miestom v Českej republike, kde sa vykonávajú miniinvazívne výkony podľa znalostnej platformy EuroPainClinics®. V Slovenskej republike je v prevádzke pracovisko v Bardejove, ktoré ponúka svoje služby už od roku 2009 (pod hlavičkou R-Clinic). Od novembra 2014 je EuroPainClinics® odborným garantom poskytovanej zdravotnej starostlivosti poliklinikou Terasa v Košiciach. V Bratislave bola ambulancia liečby bolesti otvorená začiatkom roka 2015.

Spolupracujúce klinické pracoviská EPC sa v súčasnosti nachádzajú v prímorskom meste Split (Chorvátsko), Mníchove, Londýne, Bialystoku (Poľsko) a Umea (Švédsko). Nadviazanie úzkej spolupráce významne navýšilo kapacity pre liečbu bolesti, diagnostiku a výskum s využitím znalostnej platformy EuroPainClinics a zabezpečenie prístupu pacientov k moderným metódam liečby bolesti.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »