Viktor Witkovski, Clinical Research Advisor

#

Doc. Viktor Witkovský je matematický štatistik, špecialista na analýzu dát. Je vedeckým pracovníkom Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, kde vedie oddelenie teoretických metód. Je odborníkom na teóriu matematicko-štatistických metód ako aj výpočtové aspekty štatistickej analýzy dát. Jeho výskum je zameraný na rozvoj nových metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky, predovšetkým na výskum v oblasti lineárnych a nelineárnych regresných modelov, výskum štatistických metód a algoritmov pre biomedicínske aplikácie, technické aplikácie, problémy merania a metrológiu. Má skúsenosti s riešením domácich aj medzinárodných vedeckých projektov (podporených grantovými agentúrami v SR, ČR, Rakúsku ako aj komisiou EÚ v rámci jej programov podpory vedy) zameraných na rôzne aspekty matematickej štatistiky ako aj na biomedicínsky výskum, kde pôsobil ako špecialista na štatistickú analýzu nameraných údajov.

Viktor Witkovský vyštudoval odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde v roku 1986 získal titul RNDr. Vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) získal v roku 1993 v Slovenskej akadémii vied, kde odvtedy aj pôsobí v Ústave merania SAV. V roku 2005 získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent (Doc.) matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »